06-24885802

Algemene Voorwaarden

Hatha Yoga bij Namasthee is mogelijk voor iedereen. Er zijn wel een paar belangrijke zaken die je in acht dient te nemen, indien je besluit deel te nemen aan de lessen. Deze zaken zijn onderstaand opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Begripsomschrijving

Artikel 1 Geldigheid en toepasselijkheid van deze voorwaarden

Op het moment dat je een product of dienst aanschaft, of als je je aanmeldt voor een les of activiteit bij Namasthee, dan gaan wij samen een wederzijdse verbintenis met elkaar aan. Aan deze verbintenis vloeien verwachtingen en verplichtingen voort; voor zowel jou, hierna op formele plekken ‘deelnemer’ genoemd, als voor Namasthee. Om onze verbintenis verder vorm te geven, volgen afspraken en regels waar jij (als deelnemer) en Namasthee (als aanbieder) elkaar aan kunnen houden. Dit zijn de algemene en aanvullende voorwaarden.

Artikel 2 Looptijd van deze voorwaarden

De looptijd van deze voorwaarden is gelijk aan de geldigheidstermijn die hoort bij de dienst of het product dat je aanschaft, plus de bijbehorende wettelijke garantie termijn. Mocht er tijdens zo’n periode een nieuwe versie van deze voorwaarden worden gepubliceerd, dan blijft de versie van de voorwaarden van kracht, die geldig waren op de betaaldatum van jouw aankoop of reservering. Zodra je een nieuw product of dienst aanschaft, pas dan zijn pas de nieuwe voorwaarden van toepassing, tenzij wij in overleg anders afspreken en dat bovendien expliciet schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3 Onduidelijkheden

Zoveel mogelijk hebben we de voorwaarden in begrijpelijke taal verwoord. Ook hebben we de voorwaarden zo opgesteld, dat ze naar alle redelijkheid en billijkheid kunnen worden gehandhaafd. Mochten de voorwaarden vragen bij je oproepen, vraag ons dan om verheldering. We kunnen de voorwaarden dan verduidelijken.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Lisette Geers, eigenaar van Namasthee, is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland evenals bij de internationale Yoga Alliance Professionals en heeft via de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven afgesloten.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid volgt Namasthee de regelgeving van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

4a ) Aansprakelijkheid ten aanzien van diensten

Namasthee en de docent zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van opzet, of bewuste roekeloosheid van deelnemer.
Onder opzet verstaan wij onder andere het onvoorzichtig beoefenen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent betreffende het opvolgen van je eigen grenzen. Als je verduidelijking nodig hebt, vraag dan om verheldering. De docent is gecertificeerd en zal er alles aan zal doen je rekening te leren houden met je eigen (on)mogelijkheden. Echter, je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het respecteren van je grenzen, je gezondheid en je lijf.

Meld dan ook altijd aan de docent als je klachten of een blessure hebt (of hebt gehad), zowel fysieke als mentale. Deze hebben namelijk altijd invloed op jouw beoefening. Dat hoeft geen belemmering te vormen of te zijn, integendeel. De volledige informatie kan je juist helpen je beoefening effectiever te maken. Blessures zijn bespreekbaar, zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen zoeken die bij jouw situatie passen. Beter een melding te veel dan te weinig is het devies. Alle informatie die je met ons deelt, behandelen wij vertrouwelijk.
Wanneer je tijdens of na je yoga-beoefening veranderingen bij je zelf opmerkt die vragen bij je oproepen, stel ze dan. Dit kan voor, tijdens of na de les, maar ook per e-mail, telefoon of de feedbackformulieren op onze website.

4b) Aansprakelijkheid ten aanzien van eigendommen

Namasthee is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg dat je je waardevolle spullen en eigendommen zo veel mogelijk thuislaat. Indien het niet anders kan, neem ze dan mee de les in. Er zijn afsluitbare lockers aanwezig en de deuren zijn tijdens de lessen gesloten, maar het voorkomen van diefstal is beter dan genezen.

4 c) Aansprakelijkheid ten aanzien van informatie

De informatie die gedeeld wordt op de website, in de (kennis)lessen en de naslagwerken van Namasthee is weloverwogen en gebaseerd op informatie van gefundeerde bronnen. Het is tegelijk een selectie en interpretatie van verzamelde informatie. Daardoor kan er een onvolkomenheid opgetreden zijn en/of kan een mechanisme verkeerd geïnterpreteerd of uitgelegd zijn. Laat alle informatie daarom vooral dienen als een basis of uitgangspunt voor een verdere verdieping van je kennis en neem deze nooit zomaar voor waar aan.

4 d) Aansprakelijkheid ten aanzien van producten

Namasthee levert producten, maar produceert geen van deze producten zelf. Namasthee hanteert strenge selectiecriteria voor leveranciers om ervoor te zorgen dat je producten ontvangt van de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook ten aanzien van de productaansprakelijkheid, volgt Namasthee de regelgeving van het Nederlandse burgerlijke wetboek.

Artikel 5 Aanvullende voorwaarden en toepasselijk recht

Bij deze algemene voorwaarden horen de volgende aanvullende voorwaarden, te weten:
1. Leveringsvoorwaarden
2. Aanvullende voorwaarden behorende bij de groepslessen
3. Aanvullende voorwaarden behorende bij de privélessen
4. Aanvullende voorwaarden behorende bij de kennislessen
5. Huishoudelijk reglement
6. Klachten reglement
7. De beroepscodes van de beroepsverenigingen
8. Privacy verklaring
9. Disclaimer en intellectueel eigendom

Daar waar de algemene of aanvullende voorwaarden ontbreken, wordt het Nederlandse recht gehanteerd.